locaprint logotyp
 
 bröllopsfotomaten logotyp
 
 

Allmänna villkor för bokning av tjänst och/eller hyra av utrustning från Locaprint AB. Bröllopsfotomaten är en produkt av Locaprint AB.

 

1. Om Locaprint AB (org.nr. 556927-0258)

1.1. Locaprint AB hyr ut fotolösningar för event och sociala medier samt närliggande utrustning (“Hyresobjektet”). Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller då en person eller ett företag (“Hyrestagaren”) väljer att hyra utrustning från Locaprint AB (“Locaprint”).

 

2. Äganderätt m.m.

2.1. Genom Hyresavtalet erhåller Hyrestagaren nyttjanderätt till Hyresobjektet enligt specificerad period och Hyresobjektet är och förblir Locaprints egendom. Hyrestagaren är väl medveten om att Hyrestagaren inte får agera i strid med Villkoren eller på något sätt som äventyrar Locaprints äganderätt. Till undvikande av varje missförstånd får således inte Hyresobjektet pantsättas, överlåtas, utlånas eller upplåtas i andra hand utan Locaprints skriftliga samtycke.

 

3. Leverans av hyresobjekt

3.1. Om Hyresobjektet skall avhämtas av Hyrestagaren på av Locaprint anvisad plats ankommer det på Hyrestagaren att ansvara för lastning och lossning. Om Locaprint åtagit sig att transportera Hyresobjektet till av Hyrestagaren anvisad plats ansvarar Locaprint för lastning och lossning samt äger Locaprint rätt att debitera transportkostnad särskilt.
3.2. Locaprint ansvarar för att Hyresobjektet är i funktionsdugligt skick vid leveranstillfället.

 

4. Återlämnande

4.1. När Hyresobjektet återlämnas/avhämtas av Locaprint skall det vara väl rengjort och - med undantag av normalt slitage - i samma skick som vid avhämtnings-/leveranstillfället. Hyresobjektet skall förpackas/emballeras på samma sätt som vid leveranstillfället. Locaprint äger rätt att, vid onormalt slitage/skada förorsakad av Hyrestagaren, begära tillkommande ersättning av Hyrestagaren med belopp som täcker Locaprints kostnader för att återställa Hyresobjektet.

 

5. Hyrestid

5.1. Hyrestagaren och Locaprint avtalar om tidpunkt för leverans och Återlämnande av Hyresobjektet (”Hyrestiden”). Om Hyrestagaren underlåter att återlämna eller tillgängliggöra Hyresobjektet för Locaprints avhämtning kan detta föranleda ansvar för olovligt förfogande enligt Brottsbalken samt äger Locaprint rätt att debitera ytterligare hyra för den tid som dröjsmålet varar.

 

6. Hyra m.m.

6.1. Hyrestagaren och Locaprint avtalar om belopp som ska betalas i hyra för Hyrestiden (“Hyresbeloppet”). Fakturaavgift om 30 SEK ink moms tillkommer.
6.2. Överenskommen hyra och i förekommande fall installations-, transportkostnader och övriga kostnader faktureras när Hyrestiden är avslutad med 20 dagars betalningstid. Vid längre eller flera separata Hyrestider där starten av första Hyrestiden ligger mer än 20 dagar från slutet av Hyrestiden tillämpas en betalningstid om 10 dagar från det att Hyrestiden är avslutad.
6.3. Vid hyra av Bröllopsfotomaten faktureras vid bokningstillfället Hyresbeloppet med betalningstid på 30 dagar. Vid utebliven betalning kan tillgänglighet inte garanteras.
6.4. Locaprint äger efter eget val rätt att begära skälig säkerhet av Hyrestagaren för att fullfölja sina åtaganden enligt Villkoren.

 

7. Avbeställningsregler

7.1. Om Hyrestagaren avbeställer Hyresobjektet senare än 20 arbetsdagar, men tidigare än 10 arbetsdagar innan avtalad avhämtnings-/leveransdag äger Locaprint rätt att innehålla/erhålla 50% av den avtalade totala ersättningen.
7.2. Om avbeställning sker senare än 10 arbetsdagar innan avtalad avhämtnings/leveransdag äger Locaprint rätt att innehålla/erhålla 100% av den avtalade totala ersättningen.
7.3. Vid hyra av Bröllopsfotomaten gäller att om Hyrestagaren avbeställer Hyresobjektet senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar innan avtalad avhämtnings-/leveransdag äger Locaprint rätt att innehålla/erhålla 50% av den avtalade totala ersättningen. Vid senare avbeställning än detta äger Locaprint rätt att innehålla/erhålla 100% av den avtalade totala ersättningen.

 

8. Skötsel, service och support

8.1. I de fall Hyresobjektet hyrs utan att Locaprint tillhandahåller handhavande av densamma ska Hyrestagaren under Hyrestiden undersöka Hyresobjektets skick och eventuella fel ska reklameras omgående. Locaprint åtar sig att vid berättigad reklamation skyndsamt åtgärda påtalade fel eller byta ut felaktig utrustning om möjlighet finns. Påtalar Hyrestagaren inga fel under Hyrestiden ges ingen ersättning i efterhand om fel uppstått.
8.2. Hyrestagaren är inte skyldig att betala hyra som motsvarar påtalat fel under sådan period som felet kvarstår.
8.3. Hyrestagaren svarar för Hyresobjektets vård och underhåll under Hyrestiden. Reparation eller ändring av Hyresobjektet får inte ske utan Locaprints medgivande. Fel eller brist på Hyresobjektet som beror på Hyrestagaren befriar inte Hyrestagaren från att erlägga avtalad hyra. Hyrestagaren ska omgående meddela Locaprint om Hyresobjektet eller del därav förkommer eller skadas.
8.4. Hyrestagaren erhåller kompletta instruktioner för installation och hantering av Hyresobjektet. Locaprint förbinder sig också att ge kostnadsfri telefonsupport under Hyrestiden. Vid behov och möjlighet kan support även erbjudas på plats i Stockholm.

 

9. Ansvar och försäkring

9.1. Hyrestagaren ska under Hyrestiden hålla Hyresobjektet försäkrat till fulla värdet mot förlust eller skada på grund av stöld, brand eller skadegörelse. Förkommer eller skadas Hyresobjektet ska Hyrestagaren omedelbart anmäla detta till Locaprint. Vid försäkringsfall överlåter Hyrestagaren rätten till försäkringsersättning till Locaprint och åtar sig parterna gemensamt att underrätta berört försäkringsbolag härom.
9.2. Om Locaprints försäkring täcker eventuell skada på Hyresobjektet ska eventuell självrisk betalas av Hyrestagaren.
9.3. Oavsett försäkring äger Locaprint rätt till ersättning av Hyrestagaren motsvarande fulla värdet enligt från tid till annan gällande prislista.

 

10. Locaprints ansvar

10.1. Locaprint ansvarar för fel eller brist i Hyresobjektet och för den direkta skada som Hyrestagaren kan drabbas av i anledning härav. Locaprint ansvarar inte för utebliven vinst, följd-skador eller annan indirekt skada. Skadeståndsbeloppet är begränsat till den totala hyresersättning Locaprint erhållit eller ska erhålla, såvida inte Locaprint kan anses ha gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet. Om Locaprint på grund av bristfälligt utfört installationsarbete vållar person och/eller sakskada är Locaprints ansvar begränsat till vad Locaprint äger rätt att utfå ur egen ansvarsförsäkring.

 

11. Förtida uppsägning

11.1. Part äger rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande om den andra parten i väsentligt avseende bryter mot dessa villkor.
11.2. Såsom väsentligt avtalsbrott anses att:
- Hyrestagaren lämnat vilseledande uppgifter som påverkar uthyrningen.
- Hyrestagaren ej erlagt överenskommen hyra eller förfallna avgifter och kostnader när dessa förfaller till betalning.
- Hyrestagaren ställer in betalningarna, träder i likvidation, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller av annan befogad anledning kan anses vara på obestånd.
- Bestämmelser enligt Hyresavtalet väsentligt åsidosätts av Hyrestagaren.
11.3. Om Hyresavtalet avslutas på grund av ovan angivna anledningar skall Hyrestagaren stå för samtliga kostnader i samband med återlämnande/återtagande samt erlägga förfallna hyror och resterande hyra till Hyresavtalets utgång.
11.4. Uppsägs Hyresavtalet i förtid, upphör Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjektet och Hyrestagaren är skyldig att omedelbart återlämna Hyresobjektet till Locaprint eller tillgängliggöra Hyresobjektet för Locaprints avhämtning.

 

12. Force majeure

12.1. Locaprint är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Hyresavtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning.
12.2. Under tid som Locaprint åberopar Force Majeure äger Hyrestagaren rätt att innehålla hyresbetalning som motsvarar den del av Locaprints åtagande som inte kan utföras. Om väsentlig del av Locaprints åtagande försenas på grund av Force Majeure äger båda Parter rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande.

 

13. Tvist

13.1. Tvist om tolkningen eller tillämpningen av Hyresavtalet och dessa villkor skall med tillämpning av svensk lag i första hand avgöras av medlare med tillämpning av Stockholms Handelskammares Medlingsinstituts regler för medling i affärstvister. Om en sålunda utsedd medlare inte förmår lösa tvisten inom 3 månader efter det att medlingsförfarandet påbörjats skall tvisten i stället avgöras av skiljeman med tillämpning av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för s.k. förenklat skiljeförfarande. Tvist om förfallna hyresfordringar upp till ett belopp om två basbelopp omfattas inte av medlings-/skiljeklausulen.
13.2. Såväl medlings- som eventuellt skiljeförfarande skall med tillämpning av svensk lag äga rum i Stockholm.